سبک همسرداری شهدا

سبک همسرداری شهدا

سبک همسرداری شهدا

خونه پدرش بودیم. همه دور تا دور سفره نشسته بودن و مشغول غذا خوردن.

رفتم تا از آشپزخونه چیزی برای سفره بیارم. چند دقیقه طول کشید. تا برگشتم نگاه کردم دیدم آقا مهدی دست به غذا نزده تا من برگردم و با هم شروع کنیم. این قدر کارش برام زیبا بود که تا الآن تو ذهنم موند.

https://twitter.com/samaneh652/status/1351432867461607425?s=19