بازی، نوعی محبت کردن و حق کودکان است

بازی با بچه‌ها رو فراموش نکنید، وقتی تو بازی‌هاشون مشارکت می‌کنید اونا اعتماد به نفس می‌گیرن.