سبک ساده زندگی سردار دلها

سبک ساده زندگی سردار دلها

شهید سلیمانی: متأسفانه جوان‌ها با سبک اشتباه در آغاز زندگی، خود یا خانواده را مقروض می‌کنند.