کودک آزاری در مهد دموکراسی

کودک آزاری در مهد دموکراسی

آمار وحشتناک از کودک آزاری و تجاوز جنسی در غرب که در سایتهای معتبر خارجی ثبت شده است

@Roshangari_ir
Instagram.com/roshangarir