دوربین‌های امنیتی متصل به اینترنت، دوربین‌های ناامنی هستند

دوربین‌های امنیتی متصل به اینترنت، دوربین‌های ناامنی هستند

دوربین‌های امنیتی متصل به اینترنت، دوربین‌های ناامنی هستند

تکنسین امنیتی سابق شرکت امنیت خانه ADT اعتراف کرد که وی بیش از ۹۶۰۰ بار در بیش از ۴ سال به طور مخفیانه به دوربین‌های امنیتی منزل مشتریان دسترسی داشته است ، به ویژه در خانه‌های زنان جذاب ، برای جاسوسی از آن‌ها در حالی که برهنه می‌خوابیدند ، یا رابطه جنسی برقرار می‌کردند!

BuzzFeed News
https://t.co/M7oedmvcsk?amp=1