دنیا می‌خواهی، نماز شب بخوان، آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان

دنیا می‌خواهی، نماز شب بخوان، آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان

پسرم!
اگر دنیا می‌خواهی،
نماز شب بخوان،
اگر آخرت می‌خواهی،
نماز شب بخوان…