آیا امکان حذف سربازی اجباری در ایران وجود دارد؟

آیا امکان حذف سربازی اجباری در ایران وجود دارد؟

 

الیاس نادران – نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی

اندیشه جویان استاد حسن عباسی
@Hasanabbasi_students