شبکه‌ی بهایی منوتو: کی گفته مادر مقدسه؟!

شبکه‌ی بهایی منوتو: کی گفته مادر مقدسه؟!

رابرت مرداک، مؤسس صهیونیستِ شبکه فارسی one (نقل به مضمون): خانواده، نقطه قوت ایران است، برای از بین بردن مفهوم خانواده در ایران، باید مفهوم *مادر* را به لجن بکشیم!