دستاورد اصلی انقلاب اسلامی

دستاورد اصلی انقلاب اسلامی

دستاورد اصلی انقلاب اسلامی
دست‌آوردهای جمهوری اسلامی در تغییر چهره‌ی کشور، از عصر صفویه به این سو نظیر نداشته است. سرعت پیشرفت مادی کشور در چهل سال اخیر، به قدر ۴۰۰ سال بوده است. اما دستاورد اصلی انقلاب اسلامی، در علوم انسانی‌ست. ما در انسان‌سازی، دو هزار سال پیش رفتیم.

استاد حسن عباسی