طاعت بدون کنترل نفس سودی ندارد

طاعت بدون کنترل نفس سودی ندارد

اگر صد سال هم بگذرد ولی نفس خودت را کنترل نکنی، نگاهت را کنترل نکنی، در جا خواهی زد.

آیت‌الله حق‌شناس