,

معیار حلال‌زادگی از زبان نوجوان مداح

پیامبر گرامی اسلامی (ص):
اى على! هر که مرا و تو را و امامان از نسل تو را دوست دارد، پس خدا را برحلال‌زادگى خود سپاس گوید؛ زیرا ما را دوست ندارد، مگر حلال‌زاده و ما را دشمن ندارد، مگر حرام‌زاده!

منابع حدیث:
أمالی الصدوق، ۳۸۴ / ۱۴،
معانی الأخبار، ۱۶۱ / ۳،
بشاره المصطفى، ۱۵۰ کلّها عن زید بن علیّ عن آبائه (ع)