سربازگیری اجباری مربوط به ۲۰۰ سال قبل است و باید تغییر کند

دکتر قاضی‌زاده، نائب رئیس اول مجلس:
سربازگیری اجباری مربوط به ۲۰۰ سال قبل است و باید تغییر کند.