تحت‌الشعاع قرار دادن بنیان خانواده با صادرات فرهنگ روسپی‌گری

تحت‌الشعاع قرار دادن بنیان خانواده با صادرات فرهنگ روسپی‌گری

جزف نای تئوریسین اصلی قدرت نرم آمریکا در آخرین سخنرانی خود گفته بود آمریکا و تمدن لیبرال از ابتدای قرن حاضر رو به سراشیبی بوده ولی همیشه برتری او در قدرت نرم باعث شده که نجات پیدا کند.

آن‌ها نه تنها خود را با این قدرت نرم حفظ کردند بلکه بیشترین استفاده را علیه دشمنانشان کردند و می‌کنند.
در این جنگ هیبریدی، نه در عرضه نظامی توانستند به نتیجه برسند، نه در عرصه دیپلماتیک توانستند موفق شوند(طوری که برجامشان در حال اضمحلال است) و نه در عرصه اقتصادی توانستند فشار را طوری افزایش دهند که موجب اغتشاشات معیشتی شود اما با صادرات فرهنگ روسپی‌گری می‌خواهند بنیان خانواده در ایران را که پشتوانه اصلی قدرت نرم حکومت است تحت‌الشعاع قرار دهند.

حال در این شرایط، آذری جهرمی هم شده جاده صاف کن دشمن در جنگ نرم!! نه تنها با پروژه اینترنت ملی مخالف است بلکه گویی همان فشارهای ایمیلی به اینستاگرام را هم متوقف کرده.

جنگ جهانی چهارم
@worldwar4_ir