کثیف‌ترین و مدرن‌ترین خوراک غربی‌ها!

کثیف‌ترین و مدرن‌ترین خوراک غربی‌ها!

بعد از تولید مشروبات الکلی از ادرار فاحشه‌های پورن، حالا نوبت به تولید گوشت از تکثیر سلول‌های ران و نشیمن‌گاه سلبریتی‌ها رسید! آهای تویی که دنبال غرب داری له له می‌زنی! اینا رسیدن به ته خط کثافت کاری، آخرش به کجا می‌خوای برسی!؟