زنای ذهنی و چشم‌چرانی چگونه سردی در روابط زناشویی را به وجود می‌آورد؟

زنای ذهنی و چشم‌چرانی چگونه سردی در روابط زناشویی را به وجود می‌آورد؟

برگرفته از کتاب: علوم نوین در اسلام