‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود

‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود

‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود.
شهید محمد بلباسی

توئیتر کهکشان
https://twitter.com/Kahkeshan16/status/1373382418623782913?s=19