بر و رو خوشبختی نمیاره بفهم

بر و رو خوشبختی نمیاره بفهم

‏گفتن این دختر رو بگیر همه چی تمومه، گفت نَ بر و رو نداره
لایق خانواده ما نیست
رفت یِ دختر خوشگل گرفت
همون چنان بلائی سرشون آورده کِ صد بار ب غلط کردم افتادن

بر و رو خوشبختی نمیاره بفهم..!!!!!

توئیت نامیرا
https://twitter.com/Namira_mk/status/1377133957808934931?s=19