تفکر و باور پهلوی نسبت به جنس زن

تفکر و باور پهلوی نسبت به جنس زن

این ویدئو برای همه مناسب نیست
زنان در دوران پهلوی ابزار جنسی و شهوترانی بودند ولی امروز رسانه‌ها این فاجعه را برای مردم تطهیر کردند که آرزوی مردم این بشود به زمان شاه برگردند…!!!
مردم مراقب باورتان باشید زمان شاه که میگن این بوده … !!!

کانال پویش سواد ‌رسانه‌ای
@ResanehEDU