فمینیسم در عراق

فمینیسم در عراق

گزارش شکبه الجزیره قطر از گروه زنانِ مین یاب در استان بصره جنوب عراق
https://www.youtube.com/watch?v=oc2nCsLAlvA
جریان فمینیسم در جهان عرب به شدت در حال گسترش است به خصوص که عراق در کنار تونس، لبنان و فلسطین وزارت خانه‌ای تحت عنوان “امور زنان” دارد که در کشورهای دیگر در قالب‌های متفاوت بجز وزرات خانه مثل معاونت رئاست جمهوری در امور زنان وجود دارند.

با توجه به سیاست‌های این دولت‌ها یعنی کابینه الکاظمی در عراق، کابینه قیس سعید در تونس، کابینه محمود عباس در فلسطین و کابینه احتمالی سعد حریری در لبنان این وزارت خانه‌ها خواسته یا ناخواسته آگاهانه یا ناآگاهانه فمینیسم را در کشورهایشان ترویج میکنند.

در ضمن 🇮🇶 در عراق ۲۲ ان جی او (سازمان‌های مردم نهاد)
🇹🇳 در تونس ۵۳ ان جی او
🇱🇧 در لبنان ۷۱ ان جی او
🇵🇸 در فلسطین ۷۳ ان جی او
تحت عنوان حقوق و امور زنان فعالیت دارند که سازمان‌های غربی و استعماری مثل عفو بین الملل و سازمان ملل و موسسه جامعه باز (موسسه سوروس) از آنها حمایت مالی میکنند.

فرات تا نیل
https://t.me/forattanile/1080