همه انسان‌ها به مهمانی خداوند دعوت‌اند

همه انسان‌ها به مهمانی خداوند دعوت‌اند

حاج آقا مجتبی تهرانی