نکته مهم تربیتی پدر شهیدان حسین،علی‌اکبر و داوود تاجیک‌ایجدان

نکته مهم تربیتی پدر شهیدان حسین، علی‌اکبر و داوود تاجیک‌ایجدان

برخی خانواده‌ها در تربیت فرزندان خود دقت لازم را ندارند، آنها باید فرزندان خود را با مسایل دینی آشنا کنند، البته کسب لقمه حلال در تربیت، هدایت یا انحراف فرزندان بسیار مؤثر است. من سواد زیادی ندارم و با زحمت کارگری و با رنج و سختی بسیار فرزندانم را تربیت کردم و توانستم ۳ پسرم را در راه خدا تقدیم کنم.
نکته مهم تربیتی پدر شهیدان حسین،علی‌اکبر و داوود تاجیک‌ایجدان
کوتاهی مسؤولین در مسائل فرهنگی باعث نگرانی خانواده‌های شهدا شده است.
البته متأسفانه برخی مسؤولان نیز کوتاهی‌هایی می‌کنند، آن‌ها باید با وجدان دینی خود جلوی بی‌بندوباری‌ها را بگیرند؛ آن‌ها که امروز نسبت به مسائل فرهنگی و آینده جوانان کشور بی‌تفاوتند آیا روزگاری که جنگ بود و دشمن مردم ما را به خاک و خون کشید را یادشان رفته است؟

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات
@masjed_ammar