کسی فقیر نمی‌شود مگر با گناه سرمایه‌داران

کسی فقیر نمی‌شود مگر با گناه سرمایه‌داران‼️

امام صادق (ع) فرمودند اگر در جامعه اقشاری می‌بینید که هرچه کار و زحمت می‌کشند باز هم گرسنه هستند بدانید سرمایه‌داران آن جامعه گناه می‌کنند و حق این‌ها را خورده‌اند.

کسی که بیش از نیازش دارد مصرف می‌کند، چیزی را می‌خورد که مال او نیست؛ مال آن خانواده‌ی گرسنه است.

استاد رحیم‌پور ازغدی