آزار دختران در مدارس بریتانیا 'عادی' شده است

آزار دختران در مدارس بریتانیا ‘عادی’ شده است

اصرار پسران برای دریافت عکس لخت:
نهاد ناظر بر مدارس انگلستان در گزارشی هشدار داده که تعرض جنسی در میان دانش‌آموزان مدارس در حال عادی شدن است.

افستد، در گزارش مفصلی گفته است دانش‌آموزان اهمیت گزارش کردن موارد تعرض و آزار جنسی را نمی‌دانند و بسیاری از معلمان هم مقیاس این مشکلات را دست کم می‌گیرند.

آزار دختران در مدارس بریتانیا 'عادی' شده است

در این گزارش آمده برخی دختران ممکن است در یک شبانه روز ۱۱ پیام از پسرانی بگیرند که خواهان عکس‌های لخت و برهنه از آنها هستند.

https://www.bbc.com/persian/world-57427415