دهن‌کجی آلمان به مجارستان بخاطر همجنس‌بازان!

دهن‌کجی آلمان به مجارستان بخاطر همجنس‌بازان!

شب گذشته، بازی آلمان – مجارستان، بازوبند کاپیتانی دروازبان آلمان هم به رنگ پرچم فرقه همجنس‌بازان بود.


مردم و دولت مجارستان با همجنس‌بازی در کشورشان مخالف‌اند و حتی اتحادیه اروپا این کشور را به دلیل مخالفت با همجنس‌بازان تهدید به اخراج از اتحادیه اروپا کرده است!

در کشورهای غربی دو چیز خط قرمز و مبنای برخورد سیاسی و اجتماعی است:
۱. مخالفت با افسانه‌ی هلوکاست
۲. مخالفت با گناه همجنس‌بازی و فرقه همجنس‌بازان