آنچه پسرها برای دوره عقد باید بدانند

دوران عقد یک دوره لازم است که نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد، بسته به شرایط دو طرف قابل تعریف و زمان‌بندی است.
کم بودن آن بد و زیاد بودن آن هم بد است.

اگر کم باشد و شیرینی و حلاوت آن در کام دو طرف ننشیند، ضرر است
و اگر هم طولانی شود و دو طرف را خسته کند، خطر است.

دوران عقد دورانی است که باید به دو طرف، مخصوصاً خانم خوش بگذرد.
مردها باید در دوران عقد مدیریت کنند و برای خانم برنامه داشته باشند.
دوران عقد لازم است و هر جور در این دوران زندگی کنید، بعدا هم همان روال ادامه خواهد یافت.

به نظر شما کدام ویژگی دوران عقد مهم است که باید در زندگی جریان پیدا کند؟

استاد میثم مطیعی