2000 پلیس انگلیسی متهم به تجاوز و آزار جنسی

۲۰۰۰ پلیس انگلیسی متهم به آزار و تجاوز جنسی

بر اساس آمارها، در طول چهار سال گذشته حدود ۲۰۰۰ اتهام سوء‌ رفتار جنسی از جمله تجاوز علیه مأموران پلیس در حال خدمت انگلیس مطرح شده است.

در میان شکایات، بیش از ۳۷۰ اتهام آزار جنسی، تقریباً ۱۰۰ اتهام تجاوز جنسی و ۱۸ مورد جرایم جنسی علیه کودکان بوده است.2000 پلیس انگلیسی متهم به تجاوز و آزار جنسی
با این حال، فقط یک سوم افراد مقصر در مواردی که شکایات مربوط به سوء‌ رفتار جنسی مورد تأیید قرار گرفت، اخراج شده‌اند.

http://fna.ir/4a4bm