چند می‌گیری بازی کنی؟

از سمت دیگر پدری از نداشتن نان شرمنده است