نسبت لیبرالیسم با فحشا

چرا از حاکمیت لیبرال‌‌ها در ایران نگرانیم؟ شهید بهشتی پاسخ می‌دهد