محصول معماری بی‌حیا، انسان بی‌حیاست

معماری مدرن که حصن و حریم را از خانه‌ها زدوده است‏، محصولش‏ جز انسانی که حریم‌ها را فرو می‌ریزد و پرده‌ی حیا را می‌درد، نخواهد بود!