بزرگ‌ترین توهین به زن

روایت داریم به زن توهین نمی‌کند مگر لئیم (ناکس، پست)؛ و زن را گرامی نمی‌دارد جز کریم.
و بزرگ‌ترین توهین به زن را غرب و فمینیسم داشت که از زن، زنانگی را گرفت و بابت زن بودن، به زن توهین کرد.

توئیت مهدیه منافی
https://twitter.com/MahdiehManafi/status/1485302719153856515