,

قاچاق کودکان از رومانی به بریتانیا برای بردگی جنسی!

پلیس بریتانیا می‌گوید آمار برده‌های جنسی آن‌قدر زیاد است که نمی‌توان با آن مقابله کرد‼️

شبکه BBC به جای این‌که آن‌را «لکه ننگی برای بریتانیا» بخواند، می‌گوید لکه ننگ رومانی است!
رومانی پس از فروپاشی شوروی، تحت سیطره‌ی آمریکایی‌ها آزاد شده است!

قبلاً که می‌گفتیم اکثر مردان انگلیسی به شدت فاسد هستند، عده‌ای به ما می‌خندیدند. می‌گفتیم برای تجاوز جنسی به کودکان به هند و تایوان می‌روند، می‌خندیدند.
امروز کودکان به خود بریتانیا منتقل می‌شوند تا به آنان تجاوز شود.
زیباکلام ها و تاجزاده ها چرا در این مورد موضعی ندارند؟

توئیت Hamed Sarrafpour

https://twitter.com/HSarrafpour/status/1485629432601747460?t=ZNkjN97VE5KjDhB5Cg0CcA&s=19