مطالب توسط مدیر0

منشأ نسخه‌ی منحوس تنظیم خانواده

در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم واقعه‌ای اجتماعی در آمریکا کلید زده شد با نام فاجعه‌ی انقلاب جنسی! پیش از وقوع این رویداد اجتماعی، در جامعه‌ی آمریکا خبری از فساد و بی‌بندوباری‌های سازمان‌یافته و گسترده نبود و وضع خانواده‌ی آمریکایی در خیلی از جهات شبیه به یک خانواده‌ی شرقی بود. یکی از نویسندگان آمریکایی، جامعه‌ی پیش از انقلاب […]