,

نفوذ، استراتژی شیطان

حضرت ابراهیم خلیل الله در 4000 سال قبل، در شهر اور، بت ها را شکست و سپس به حکم خدا در شهر مکه، خانه ی کعبه را بنا کرد. اما شیطان انسان ها را فریفت و آنها در اثر القا شیطان، خانه کعبه را به بت کده تبدیل کردند.   در عصر بعثت رسول…