,

به بهانه‌ی ۱۸ دسامبر، روز جهان عاری از خشونت و افراط گری

    در این سندهای بین‌المللی معترض خشونت علیه زنان در ایران می‌شوند. خشونت علیه زنان در غرب بیشتر است یا در کشوری مثل ایران؟! آن‌جا کارش به جایی رسیده که تلفن‌های اضطراری خشونت علیه زنان راه انداختند، در کشوری به اصطلاح آرام…