شیوع ازدواج با محارم در سلسله‌ی هخامنشیان، انکار ناپذیر است!!

شیوع گناه ازدواج با محارم در سراسر سلسله‌ی هخامنشیان به حدی است که نمی‌توان آن‌را انکار کرد!! هم‌چنان‌که ازدواج با اقارب در میان زرتشـتیان قدیم کاری عادی بوده، در دوره هخامنشیان نیز پیوند زناشویی با محارم با توجیه حفظ خـون و نژاد مرسوم ب…