نوشته‌ها

رسمیت بخشی به زنازادگی با اهرم قانون؟
,

رسمیت بخشی به زنازادگی با اهرم قانون؟

در سازمان پزشکی قانونی چه خبر است؟! چهاردهم آبان ماه سال جاری، مسجدی، رئیس‌ سازمان پزشکی قانونی گزارشی را در مورد سقط‌جنین غیرقانونی تهیه کرده و برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند. از جمله پیشنهادات دکتر مسجدی: «آموزش سلامت جنسی به نوجوانان …