نوشته‌ها

گناه همجنس‌بازی

گناه همجنس‌بازی در بین کشیش‌های واتیکان

۸۰ درصد از کشیش‌های واتیکان، همجنس‌باز هستند! درست است که نفوذ در نهادهای مقدس و رواج بی‌بندوباری در دستور ‌کار سازمان‌های امنیتیِ برخی کشورهای مشخصِ غربی است و کاری به این هم نداریم که نشریه‌ی انگلیسیِ The Week سعی دارد برای رواج گناه لواط به…