نوشته‌ها

معصومه ابتکار

خطر فمینیسم

‍سخنرانی و شرکت ابتکار در همایش مؤسسه WPL وابسته به نهادهای برانداز آمریکایی: دست آورد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۸ معاونت امور زنان طی گزارشی اقدامات خود در سال ۹۸ در حوزه زنان و خانواده را لیست کرده است، در ادا…