نوشته‌ها

زنای اعضای بدن

امام صادق (ع): کسی نیست که بهره ای از زنا به او نرسیده باشد؛ زنای چشم، نگاه به نامحرم است.زنای زبان، سخن گفتن به قصد لذت با نامحرم است. زنای دهان، بوسیدن نامشروع است.زنای دست، تماس با بدن نامحرم است. تفاوت نمی کند که شرمگاه وارد عمل شود …