نوشته‌ها

لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا توسط ده کشور با بیش‌ترین صفحات پورن! آمریکا با بیش از ۴۲۸میلیون صفحه مستهجن، در رده اول! منبع: http://yon.ir/9A5LE