نوشته‌ها

ناکامی جریان فمینیسم دولتی و فمینیسم رادیکال در اجرایی کردن سیاست های غربی و فمینیستی

ناکامی جریان فمینیسم دولتی و فمینیسم رادیکال در اجرایی کردن سیاستهای غربی و فمینیستی

پاسخ محکم و قاطع مرکز رسانه قوه قضائیه به جوسازی‌های معصومه ابتکار و فائزه هاشمی پس از اینکه تلاشهای جریان فمینیسم دولتی در راستای قانونی کردن سهمیه بندی جنسیتی (که منطبق بر سیاستهای اسناد غربی سند توسعه هزار و سند ننگین 2030 است) ناکام م…