نوشته‌ها

آیت الله میرباقری

زیست شبانه

کسی که شب خوبی ندارد، روز خوبی هم ندارد! کسی که شب را به بطالت بگذراند، روز هم هر کاری کند بطالت است. کسانی که شب زنده‌دارند، در روز هم بیدار و زنده‌‌اند. زنده بودن در حیات روز، در گرو بیداری و احیای شب است. با احیای در شب انسان به حیات در …