نوشته‌ها

‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود

‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود

‏اگر نگاه به نامحرم را کنترل کنی، نگاه خدا روزیت می‌شود. شهید محمد بلباسی توئیتر کهکشان https://twitter.com/Kahkeshan16/status/1373382418623782913?s=19