نوشته‌ها

لیبرالیسم، مقوّم زنا و ربا

آنچه به مراتب قبیح تر و فسادش بیشتر از زنای با محارم است، رباست.   حدیثی از پیامبر(ص) که فرموده اند: هرگاه زنا و ربا در جایی آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده اند. نهج الفصاحه، ص196،ح118…