نوشته‌ها

زنازادگی

فرزندان نامشروع

تا پنجاه سال پیش در جهان اسم فرزند نامشروع را تقریباً کسی نشنیده بود. در بسیاری کشورهای جهان آمارها کمتر از ۱۰ درصد بود و چنین رابطه‌ای توسط افراد مخفی نگه داشته می‌شد. اما امروزه... 👇 https://www.prb.org/nonmarital-births/   …