نوشته‌ها

لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا توسط ده کشور با بیش‌ترین صفحات پورن! آمریکا با بیش از ۴۲۸میلیون صفحه مستهجن، در رده اول! منبع: http://yon.ir/9A5LE  

زنای اعضای بدن

امام صادق (ع): کسی نیست که بهره ای از زنا به او نرسیده باشد؛ زنای چشم، نگاه به نامحرم است.زنای زبان، سخن گفتن به قصد لذت با نامحرم است. زنای دهان، بوسیدن نامشروع است.زنای دست، تماس با بدن نامحرم است. تفاوت نمی کند که شرمگاه وارد عمل شود …