نوشته‌ها

برابری زن و مرد

دوگانه‌ی جنس ضعیف و قوی

دوئالیسم جنس قوی و جنس ضعیف، یک دوگانه ی باطل است که در فرهنگ غیر الهی و فمینیستی در مورد مرد و زن معنا پیدا میکند. با این نگاه، زنان سعی می کنند برای کسب قدرت شبیه مردان شوند. اما از منظر الهی این نگاه باطل است زیرا در ساحت حیات، هر کدام از ز…