نوشته‌ها

شهید باکری

روز مهندس

برای مهندسین بن‌بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت. 🗓 ۵ اسفند « روز_مهندس» مهندس شهید مهدی باکری مهندسین به حلال‌زادگی‌تان افتخار کنید. حلال‌زادگی‌ افتخار ایرانی…