نوشته‌ها

روحانی از زنان استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد

روحانی از زنان استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد

پروانه سلحشوری نماینده حامی دولت مجلس دهم به "اندیشه‌پویا" گفت: روحانی یک‌بار هم با فراکسیون زنان مجلس دهم جلسه نگذاشت؛ یک بی‌احترامی محض. روحانی از زنان برای رأی‌آوردن استفاده ابزاری و انتخاباتی کرد و من امروز به طور کامل این ناامیدی از دولت…