نوشته‌ها

کشته‌سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده

کشته‌سازی در جریان تحمیل واکسن خارجی آلوده

علی انصاریان و مهرداد میناوند برای تبلیغ به فاصله یک هفته به یک کلینیک دندانپزشکی دعوت میشوند و هر دو باز در یک برنامه اینترنتی در کنار هم اجرا می کنند و هر دو باز به فاصله ی یک هفته تو بیمارستان با حال وخیم بستری و هر دو به فاصله یک هفته دار ف…